+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

สถานภาพสมรสในประเทศอิตาลี

การจดทะเบียนสมรส

บริษัท Eurothai Service & Consulting ได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติมากมายดำเนินการจนเสร็จสิ้นขั้นตอนทางระบบราชการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย โดยเริ่มจากเอกสารหลักฐานเบื้องต้นจนถึงการบันทึกทะเบียนสมรสในประเทศอิตาลี

สำนักงานจะเป็นฝ่ายจัดการช่วยเหลือคู่สมรส ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร ณ สำนักงาน โดยจะทำการแปลและรับรองตามที่จำเป็น

หลังผ่านขั้นตอนดังกล่าวนี้แล้ว บริษัท Eurothai จะจัดเจ้าหน้าที่ๆมีคุณภาพคอยติดตามให้คำแนะนำคู่สมรสต่อไป โดยตรวจสอบและยื่นคำร้องขอใบอนุมัติ ณ สถานฑูตอิตาลี ยื่นขอรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศในไทย การจดทะเบียนสมรส ณ ที่ทำการอำเภอ และขั้นตอนท้ายสุด บริษัท Eurothai จะทำการยื่นบันทึกการจดทะเบียนสมรสของท่านในประเทศอิตาลี

การขอสัญชาติอิตาเลียน โดยการจดทะเบียนสมรสกับชายหรือหญิงชาวอิต

คู่สมรสต่างชาติของชาวอิตาเลียนที่สามารถยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก) มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่ประเทศอิตาลี กล่าวคือ พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2 ปี หลังจากจดทะเบียนสมรส (มีใบอนุญาตพำนัก และบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎร์ของอิตาลี) ต้องยื่นคำร้องขอสัญชาติ ต่อแผนกสัญชาติของสำนักงานปกครองส่วนกลางประจำจังหวัด
ก ทวิ) ผู้ที่พำนักในต่างประเทศนั้น ต้องรอให้ครบ 3 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนสมรส จึงจะสามารถยื่นคำร้อง (หมายเหตุ: การจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการลงทะเบียน ณ สำนักงานอำเภอในประเทศอิตาลี) ในกรณีที่คู่สมรสมีบุตรด้วยกัน หรือบุตรที่รับเป็นบุญธรรม ระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำร้องนั้น จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ข.) การจดทะเบียนสมรสยังคงมีผลใช้ตามกฎหมายอยู่และการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของคู่สมรสจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติสัญชาติอิตาเลียน
ค.) ไม่เคยถูกคำพิพากษาในการกระทำผิดทางอาญาในประเทศอิตาลีที่ต้องระวางโทษไม่น้อยกว่าโทษสูงสุดสามปี หรือคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศที่ต้องระวางโทษจำคุกมากกว่า ๑ ปี ที่ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทางการเมือง
ง.) ไม่เคยถูกพิพากษาลงโทษในการกระทำผิดกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ 1 หมวด 1, 2 และ 3 (การกระทำผิดกฎหมายต่อบุคคลของรัฐ)

จ.) ไม่เคยมีเหตุอันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐอิตาลี

การยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนจากการจดทะเบียนสมรสนั้น (ผู้ยื่นที่มีถิ่นพำนักในประเทศอิตาลี ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานปกครองส่วนกลางประจำจังหวัดที่ผู้ยื่นคำร้องมีถิ่นพำนักอยู่

หรือในกรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศต้องยื่นต่อสถานทูตอิตาลีหรือสถานกงสุลอิตาลี] จะต้องส่งคำร้องโดยตรงทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี ซึ่งสถานทูตหรือสถานกงสุลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะทำการตรวจสอบเอกสารและคำร้องดังกล่าวเบื้องต้นทางออนไลน์

แหล่งข้อมูล: สถานทูตอิตาลี ณ กรุงเทพมหานคร

บริษัท Eurothai Service & Consulting จะคอยติดตามผลอนุมัติสัญชาติของชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาเลียน

บริษัท Eurothai ยังบริการรับมอบฉันทะด้วย ในการรับดำเนินการเอกสารต่าง ๆ จากฝ่ายบุคคลไทย เพื่อสามารถยื่นต่อหน่วยงานอิตาลีที่มีอำนาจต่อไป.

บันทึกการเกิดบุตร

บันทึกการเกิดบุตรของชาวอิตาเลียนในต่างประเทศ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นชาวอิตาเลียนหรือบิดามารดาคนใดคนหนึ่งถือสัญชาติอิตาเลียน บุตรจะเป็นชาวอิตาเลียนแม้ว่าบุตรจะเกิดในต่างประเทศและปัจจุบันบุตรถือสัญชาติอื่นอยู่ด้วยก็ตาม ดังนั้น บุตรที่เกิดต้องถูกบันทึกในประเทศอิตาลี และบริษัท Eurothai Service & Consulting จะดำเนินการด้านเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด จนกว่าจะได้รับหนังสือเดินทางอิตาลีให้แก่ทารก

การหย่า

ในประเทศที่เราไม่รู้จักกฎหมายนั้น การปฏิบัติบางสิ่งที่สำคัญ ๆ บางครั้งก็อาจทำให้เกิดการผิดพลาดร้ายแรงได้ ซึ่งอาจเพราะความรีบเร่ง หรืออาจเป็นเพราะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตก็เป็นได้ โดยหนึ่งในการปฏิบัติเหล่านี้คือการหย่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นัก แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด บริษัท Eurothai ติดต่อเจรจาอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจของไทย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ หากท่านพบกับสถานการณ์นี้ บริษัทขอเป็นฝ่ายให้ข้อมูลแก่ท่านเป็นแห่งแรก