+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

วีซ่าสำหรับชาวอิตาเลียนและชาวไทย

บริษัท EuroThai Service & Consulting บริการให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านวีซ่าทุกประเภท ทั้งชาวอิตาเลียนที่ประสงค์เดินทางเข้าและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย และชาวไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าและพำนักอยู่ในประเทศอิตาลี

วีซ่าสำหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลี

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนี้ออกให้ด้วยดุลยพินิจของสถานทูตอิตาลี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน การยื่นคำร้องขอวีซ่า มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีกฎ ฯ เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีประกาศใช้บัญญัติแห่งสาธารณรัฐอิตาลีเลขที่ 189 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 (เป็นที่รู้จักกันในนาม “บัญญัติ Bossi-Fini”) ดังนั้น คุณสมบัติของฝ่ายผู้สมัครวีซ่าจึงมีความจำเป็น รวมถึงขั้นตอนของฝ่ายผู้เชิญด้วย ดังนี้

  • ผู้สมัครวีซ่าควรมีวุฒิการศึกษาสูงเพียงพอ
  • สัญญาการจ้างงานเป็นลูกจ้าง หรือหนังสือรับรองประกอบกิจการแต่เพียงผู้เดียว หรือบริษัทของผู้สมัครวีซ่า
  • ในกรณีที่มีสัญญาจ้างงาน ต้องแสดงสลิปเงินเดือนของผู้สมัครวีซ่าด้วย
  • สมุดบัญชีเงินเดือนที่มีเงินเข้าทุกเดือนของผู้สมัครวีซ่าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า
  • จดหมายเชิญของชาวอิตาเลียนที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือเอกสารประกันการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศอิตาลี
  • ประกันสุขภาพของผู้สมัครวีซ่า
  • ตั๋วเครื่องบินไปและกลับของผู้สมัครวีซ่า

เอกสารทั้งหมดเหล่านี้ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ และผลการให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครวีซ่านั้น ทางสถานทูตอิตาลีจะพิจารณาคำร้องขอวีซ่าว่าจะปฏิเสธหรืออนุมัติวีซ่าต่อไป

ประโยชน์ในทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของบริษัทเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศอิตาลีแล้ว และลูกค้าตระหนักดีว่าเป็นสิ่งยากที่ชาวไทยจะทำการกรอกเอกสารและยื่นส่งเอกสารที่จำเป็นด้วยตนเองโดยปราศจากผู้ให้คำแนะนำ ท่านจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ที่มีที่ปรึกษามืออาชีพในพื้นที่ คอยให้การดูแลทางด้านการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครวีซ่าให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการเตรียมเอกสารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ รวมถึงการแนะนำความพร้อมแก่ผู้ยื่นในการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ลูกค้าจะไม่ถูกทอดทิ้งและไม่ต้องทำสิ่งใดนอกจากปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของเราและรอผลการอนุมัติวีซ่า

วีซ่าเกษียณอายุ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบราชการที่ดีที่สุด ในการต้อนรับผู้เกษียณอายุ

ตามความเป็นจริงประเทศไทยมีวีซ่าเฉพาะมานานหลายปีแล้ว สามารถขอได้ง่ายสำหรับผู้เกษียณอายุที่เลือกประเทศนี้ เพื่อพักผ่อนหลังจากที่ทำงานมานานหลายปี

วีซ่าชนิดนี้เรียกว่า Non Immigrant O หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “วีซ่าเกษียณอายุ“ สามารถยื่นขอได้เมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แต่มีข้อห้ามในการประกอบอาชีพหรือค้าขายในราชอาณาจักรไทย

บริษัท EuroThai Service สามารถดูแลขั้นตอนทางราชการทั้งหมดเพื่อการยื่นสมัครวีซ่าประเภทนี้  และยื่นขอการยกเว้นภาษีสำหรับผู้เกษียณอายุหากลูกค้าต้องการ โดยเริ่มจากการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งไปยังสำนักงานประกันสังคม (INPS)ในประเทศอิตาลี จนถึงการชำระภาษีให้กับรัฐบาลไทย แม้จะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อยก็ตาม

วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียน (Education Visa) เป็นวีซ่าที่สามารถยื่นขอได้ที่โรงเรียนนั้น  ๆ (ที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย)  วีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้นักเรียนเรียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี หากท่านกำลังวางแผนเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทย การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อสามารถใกล้ชิดกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและเพื่อสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้

เพื่อเริ่มขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้น ท่านไม่ต้องทำอื่นใดนอกจากยื่นหนังสือเดินทางของท่านด้วยตนเองที่โรงเรียน พร้อมนำรูปถ่ายและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของท่านตามที่ทางโรงเรียนแจ้งมา  เพื่อได้รับวีซ่านั้น ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ทำการ ไม่จำกัดอายุของผู้สมัครลงทะเบียน สามารถขอวีซ่านักเรียนได้ 3 ปีเพื่อเรียนภาษาไทย ส่วนวีซ่า 1 ปี 6 เดือนนั้นเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นรวมสูงสุดไม่เกิน 4 ปี 6 เดือน เพื่อได้รับวีซ่านักเรียน ท่านจะต้องถือ

วีซ่าถูกต้องแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน  เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรง เนื่องจากกฎหมายและขั้นตอนเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง