+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

การจดทะเบียนสมรส

บริษัท EuroThai Service & Consulting ได้ช่วยเหลือชาวอิตาเลียนมากมายดำเนินการ

จนเสร็จสิ้นขั้นตอนทางราชการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย โดยเริ่มจากเอกสารหลักฐานเบื้องต้น จนถึงการบันทึกทะเบียนสมรสในประเทศอิตาลี

สำนักงานของเราจะเป็นฝ่ายจัดการช่วยเหลือคู่สมรสตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร ณ สำนักงาน ฯ โดยจะทำการแปลเอกสารตามแต่กรณีและจำเป็นต้องยื่นประทับตรารับรองถูกต้องเสมอ

หลังผ่านขั้นตอนดังกล่าวนี้แล้ว บริษัท EuroThai จะจัดพนักงานที่มีความชำนาญ คอยติดตามให้คำแนะนำคู่สมรสต่อไป โดยตรวจสอบและยื่นคำร้องขอใบอนุมัติ ณ สถานทูตอิตาลี ยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศในไทย การจดทะเบียนสมรส ณ ที่ทำการอำเภอ และขั้นตอนสุดท้าย บริษัท EuroThai จะทำการยื่นบันทึกการจดทะเบียนสมรสของท่านในประเทศอิตาลี

การหย่า

ในประเทศที่เราไม่รู้จักกฎหมายนั้น การดำเนินการบางเรื่องที่สำคัญ ๆ นั้น บางครั้งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะด้วยความรีบเร่ง หรืออาจเป็นเพราะด้วยความเคร่งเครียดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตก็เป็นได้  โดยหนึ่งในการดำเนินการเหล่านี้ คือ การหย่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นัก แต่หากจำเป็นก็ต้องดำเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัท EuroThai Service ติดต่อเจรจาอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานราชการไทย เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับกฎหมายไทย หากท่านอยู่ในสถานการณ์นี้  บริษัทเราขอเป็นฝ่ายให้ข้อมูลแก่ท่านเป็นแห่งแรก

การจดทะเบียนเกิดบุตร

การจดทะเบียนเกิดบุตรของชาวอิตาเลียนในต่างประเทศ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นชาวอิตาเลียนหรือบิดามารดาคนใดคนหนึ่งถือสัญชาติอิตาเลียน บุตรจะมีสิทธิ์ถือสัญชาติอิตาเลียน แม้ว่าบุตรจะเกิดในต่างประเทศและถือสัญชาติอื่นอยู่ด้วยก็ตาม ดังนั้น บุตรที่เกิดจะต้องบันทึกการเกิดในประเทศอิตาลี และบริษัท EuroThai Service & Consulting สามารถดำเนินการด้านเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้เด็กได้รับหนังสือเดินทางอิตาลี

การขอสัญชาติอิตาเลียน โดยการจดทะเบียนสมรสกับชายหรือหญิงชาว อิตาเลียน

คู่สมรสต่างชาติของชาวอิตาเลียน สามารถยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนได้  โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1ก) ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศอิตาลี กล่าวคือ มีถิ่นพำนักถูกต้องตามกฎหมายสองปี หลังการจดทะเบียนสมรส (มีใบอนุญาตพำนักและมีชื่อบันทึกในทะเบียนราษฎร์ของอิตาลี) โดยสามารถยื่นคำร้องไปยังแผนกสัญชาติของสำนักงานปกครองส่วนกลางประจำจังหวัด
1ข) ผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศสามปีนับจากวันที่ได้จดทะเบียนสมรส (หมายเหตุ : การสมรสจะต้องได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎร์แล้ว ณ สำนักงานอำเภอในประเทศอิตาลี)  ระยะเวลาที่กล่าวในข้างต้นนี้ จะลดลงครึ่งหนึ่ง ในกรณีที่คู่สมรสมีบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม
2) การสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และการสมรสยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่จนถึงวันที่ได้รับหนังสืออนุมัติสัญชาติอิตาเลียน
3) ไม่เคยถูกพิพากษาในความผิดที่ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดมากกว่าสามปี หรือไม่เคยถูกศาลต่างประเทศพิพากษาให้ระวางโทษจำคุกมากกว่าหนึ่งปี ในความผิดที่มิใช่ความผิดทางการเมือง
4) ไม่เคยถูกพิพากษาในความผิดที่บัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี ภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๑, ๒ และ ๓ (ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ)
5) ได้รับใบรับรองพิสูจน์ว่ามีความรู้ในภาษาอิตาลีอย่างเพียงพอ เช่น ไม่ต่ำกว่าระดับ B1
6) ไม่มีเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐอิตาลี

การยื่นคำร้องขอสัญชาติอิตาเลียนจากการจดทะเบียนสมรสนั้น (ในกรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีนั้น สามารถยื่นคำร้องไปยังสำนักงานปกครองส่วนกลางประจำจังหวัดที่ผู้ยื่นคำร้องมีถิ่นพำนักอยู่  หรือในกรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศนั้น สามารถยื่นคำร้องไปยังสถานทูตอิตาลี – สถานกงสุลอิตาลี) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องส่งคำร้องโดยตรงผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยของอิตาลี ซึ่งสถานกงสุลใหญ่จะเข้าทำการตรวจสอบคำร้องเบื้องต้นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดในเว็บไซต์ของกระทรวง ฯ

แหล่งที่มาของข้อมูล: สถานทูตอิตาลี ณ กรุงเทพมหานคร

บริษัท EuroThai Service & Consulting จะคอยติดตามผล การยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนให้แก่ชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาเลียน

บริษัท EuroThai ยังให้บริการรับมอบฉันทะเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ จากชาวไทยด้วย เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการอิตาลีที่มีอำนาจต่อไป