+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

แผนกบัญชี

แผนกบัญชีของบริษัทเราทำงานอย่างมืออาชีพในการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ ภาษีอากร บัญชีและบริษัท  วัตถุประสงค์หลักของเราคือการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าพ้นจากปัญหาต่าง ๆ และความยุ่งยากสับสนของระบบราชการที่อาจทำให้กระบวนการจัดการล่าช้าลง และทำให้เจ้าของบริษัทสามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ ในการจัดตั้งบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื่อประกอบธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท

การก่อตั้งบริษัทของไทย

เพื่อสามารถประกอบธุรกิจได้นั้น ก่อนอื่นจำเป็นต้องจัดตั้งบริษัท ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติแล้วนั้น เป็นสิ่งต้องห้ามในการเป็นผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว เช่น การจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ยื่นขอจดทะเบียนชื่อบริษัท
  • การจดทะเบียนทุนบริษัท
  • การสร้างโลโก้และตราประทับของบริษัท
  • การจดทะเบียนสถานที่ตั้งบริษัท
  • การยื่นขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าและประกอบอาชีพ

หลังจัดตั้งบริษัทแล้ว จะให้บริการดูแลโดยพนักงานของเรา ซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า และ/หรือ ใบประกอบอาชีพ เพื่อสามารถประกอบกิจการได้ตามความประสงค์  ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนของเรา ท่านจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการผลิต นำเข้า/ส่งออก ร้านอาหารหรือธุรกิจโรงแรม โดยลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสำนักงานใด ๆ ด้วยตนเอง หรือต้องเผชิญกับการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยากลำบากด้านภาษา โดยมักจะนำไปสู่การล่าช้าในด้านการปฏิบัติ ถึงขนาดว่าในบางกรณีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามที่ลูกค้าขอ โดยจะทำให้ลูกค้ามีมีส่วนร่วมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งท่านจะสามารถประกอบธุรกิจและพัฒนาบริษัทของท่านให้เติบโตต่อไป

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าต่อปี

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าต่อหลังจากจัดตั้งบริษัทและเริ่มกิจการค้าแล้ว เนื่องจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ในการจัดการและทำงานในบริษัทของตนเอง โดยท่านสามารถทำได้ตามกฎหมายและตามที่กฎหมายบัญญัติ หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่า 1 ปี เพื่อพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยปราศจากข้อบังคับที่ทำให้ลำบากใจ ที่ต้องออกไปนอกชายแดนไทยทุกสามเดือน

การบัญชีและการปิดบัญชีประจำเดือน

หลังจากจัดตั้งบริษัทและประกอบการแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่มักคิดว่าได้ดำเนินการเกือบเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามไม่เป็นเช่นนั้น โดยนับจากช่วงเวลานี้ไปจะเป็นช่วงที่จำเป็นอย่างยิ่งในการระมัดระวังเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทและความซื่อสัตย์ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำนักงานบัญชีต้องทำงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพและความเที่ยงธรรม  ภายในวันที่ห้าของทุกเดือน รัฐบาลไทยกำหนดให้บริษัททุกแห่งส่งมอบการปิดบัญชีประจำเดือนที่ผ่านมาและชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการชำระเงินค่าปรับและผลกระทบร้ายแรงที่สุดเกี่ยวกับปัญหาทางแพ่งหรือทางอาญาสำหรับผู้จัดการใหญ่ ซึ่งโดยปกติมักจะเกิดขึ้นกับลูกค้าของเราที่เป็นชาวต่างชาติ

การปิดบัญชีประจำปี

ภายในและไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนในแต่ละปี รัฐบาลไทยกำหนดให้ส่งรายงานการปิดบัญชีประจำปีของบริษัท ฯ สิ่งที่ต้องยื่นข้างต้นนี้ได้กำหนดโดยรัฐบาล เพื่อให้โอกาสกับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างถูกต้องในการชำระเงินภาษีรายเดือน ให้สามารถแก้ไขด้วยการชำระภาษีที่ค้างจ่าย โดยจะเพิ่มค่าปรับในการชำระล่าช้า มากหรือน้อยแล้วแต่กรณี ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพียงแต่ยื่นรายงานการปิดบัญชีประจำปีอย่างถูกต้อง ด้านหนึ่งมีความมั่นใจได้ว่าท่านสามารถยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 1 ปี ได้อีกปีหนึ่งอย่างง่ายดายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าปรับ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีความมั่นใจว่าจะไม่ถูกปรับ ซึ่งหากปล่อยให้เวลาผ่านไปค่าปรับจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาอิตาเลียนถึงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายนั้น โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือ