+66 (0) 85 258 6744 info@eurothaiservice.com

สำนักงานกฎหมาย

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท EuroThai ประกอบด้วยทนายความและผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านนี้มายาวนาน

ทนายความของบริษัทเรามีการพัฒนาอย่างมืออาชีพและพัฒนาไปพร้อมกับบริษัท ฯ ซึ่งไม่มีบทบาทตายตัว แต่มีทีมงานมืออาชีพที่ทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือซึ่งกันและกันและการเผชิญหน้าแบบวิภาษวิธี

การดำเนินการบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทนายความ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใด ๆ ซึ่งการดำเนินการอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องประทับตรารับรองความถูกต้องของทนายความเป็นพยาน

ธุรกิจของเราดำเนินไปด้วยจิตวิญญาณของการเผชิญหน้าและการร่วมมือกันระหว่างทนายความของเราและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการรับประกันประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถมอบอำนาจให้บริษัท ฯ เป็นผู้ดำเนินการคดีแทนลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวได้ทุกขั้นตอน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายกฎหมายเรา มีดังนี้

– กฎหมายครอบครัว

– การยอมรับบุตร

– การดำเนินการเกี่ยวกับมรดก

– พินัยกรรม

– การทำสัญญา

– กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง

– การโอนอสังหาริมทรัพย์